Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

 Lyrics


Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

...

Kutali ekomwafumya kutali muletwala

see me now I am a living testimony

Kutali ekomwafumya kutali muletwala

see me now I am a living testimony

u kulambalala pakupepa muceni chaba Lesa ecishimba nakwata mubumi bwandi

ifindi lelo tefyonali

ifindemoneka tefyo nale Mona but

see me now I am a living testimony

Pantu ukulambalala pakupepa muceni chaba Lesa ecishimba nakwata mubumi bwandi

iwe ukulambalala pakupepa mukansa shaba Lesa ecishimba nakwata mubumi bwandi

Bambi benda nama lomba

Bambi balikaka imiti mumisana shabo

bamona kwati efiba sunga yehh

lelo ine nakaka icebo cakwalesa wandi pakanwa fyensefye ndumbulafye Lesa ehhh

ecilibwe casaminweko yakobo

yesu ehh cilibweca

End of Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA


Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA

Ukulambalala lyrics - DEBORAH NGAMA