Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

 

Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics


Sebi mo deb i laisenikan to di mi lo wo mu
Sebi mo edb’ilaisenikanto’ dimilo’womu
Awon to’ ye ko’ n di mi lo’ wo mu won on pa mi ti
Oye irin mi oye won
Irin mo nilati rin mo rin
Iriri ti mo ni lati ni mo ni igbairanwo de o
Opo yi mi ka won di mi lo’ wo mu
Won di mi l’owo mu won p’agbo yi mi ka
Won di mi lo’ wo mu won suugba a mi
Won lo’ ye irin mi won gbe mi lo’wo ro

A mu mi de’bi tio s’enikan t’o di mi l’owo mu
Amumidebitiose’nikanto’ dimilowomu
Awon to’ ey ko’ n di mi lo’ wo mu
Won yni mi nu oye irin mi oey won
Irin mo nilati rin mo rin
Iriri ti mo ni lati ni mo ni
Igba iranwo ree o
Opo yi mi ka won di mi lo’wo mu

B’oo ban r’r’ tmn ajo laisenikan to’ di o l’owo mu
B’oo ban r’r’ tmn ajo laisenikan to’ di o l’owo mu
Awon to’ ye k’ondiol’owomu
Iseda n ko won po o n ko won jo
Irin t’o nilati rin wa rin
Ariri ti o ni lati ni waa ni
Igba iranwo a de o
Opo ayi oka won adi ol’owo mu

Won di mi l’owo mu won p’agbo yi mi ka
Won di mi lo’ wo mu won suugba a mi
Won lo’ ye irin mi won gbe mi lo’wo ro

Igba iranwo ree o
Opo yi mi ka won di mi lo’ wo mu
Igba iranwo awa o
Opo ayi oka won adio lo’ wo mu
Igba iranwo awa o
Opo yi mi ka won di mi lo’ wo mu
Igba iranwo awa o
Opo ayi oka won adio lo’ wo mu

End of Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics


Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics

Sola Allyson – Ìgbà Ìrànwọ́ Lyrics