Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

 Lyrics


Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

...

E-e-e-e-eeh E-e-e-eeh

O-o-o-o-oooh O-o-o-o-ooh

E-e-e-e-eeeh E-e-e-eeh

O-o-o-o-oooh O-o-o-o-ooh

Aye mi b'ola fun o Jesu (My life will honor you Jesus)

Emi mi fi ogo fun o Jesu (My spirit will give you glory Jesus)

Aye mi b'ola fun o Jesu (My life will honor you Jesus)

Emi mi fi ogo fun o Jesu (My spirit will give you glory Jesus)

Aye mi b'ola fun o Jesu (My life will honor you Jesus)

Emi mi fi ogo fun o Jesu (My spirit will give you glory Jesus)

Aye mi b'ola fun o Jesu (My life will honor you Jesus)

Emi mi fi ogo fun o Jesu (My spirit will give you glory Jesus)

-Tongues-

O-o-o-o-ooh

E, e, e, e, eh, e, e, e, eh, eh, eh

O, o,o, oh, o, o, o, o, oh, o, o, o, o, o, oh

E, e, e, eh, e, e, e, eh, e, e, e, e, e, eh

O, o, o, oh, O, o, o, o, o, oh

Aye mi b'ola fun o Jesu (My life will honor you Jesus)

Emi mi fi ogo fun o Jesu (My spirit will give you glory Jesus)

-Tongues-

Aye mi b'ola fun o Jesu (My life will honor you Jesus)

Emi mi fi ogo fun o Jesu (My spirit will give you glory Jesus)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi ooooh (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Iwo ni

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

Oba to ni mi, to da mi

To mo mi o (My king that owns me, made me and knows me)

E, e, e, e, eh, e, e, e, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

O, o,o, oh, o, o, o, o, oh, o, o, o, o, o, oh

E, e, e, eh, e, e, e, eh, e, e, e, e, e, eh

O, o, o, oh, O, o, o, o, o, oh


End of Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi


Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi

Oba Ni lyrics - Sunmisola Agbebi