Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics

 Lyrics: Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics


Eyin lese  ooo, Olorun
Eyin lese
Eyin lese ooo, Olorun
Eyin Lese
Biku see fo mi  da ooo

Olorun eyin lese
Barun se fo mi da ooo
Olorun ema ma see
Vocal: Nigba taye gbogun de ooo
Ti mi ko re ni kan kan

Eyin Mori
Nigba tesu gbogun dide
Ti ko o salabaro kankan
Eyin Mori
IPA toju IPA lo eseun

Oro to ju Oro lo , ema ma see..
Chrs: Eyin lese ooo, Olorun
Eyin lese
Eyin lese ooo, Olorun

Eyin lese biku see foo mi dao
Olorun eyin lese
Barun se foo mi da.


End of Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics

Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics


Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics
Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics
Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics
Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics
Eyin Lese – Felix Ajaguna (Abanise 1) Lyrics