ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA

ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA


Verse]

There is no any other God
There is no any other God
But You, You, You, You
But You, You, You, You.

 

There is no any other God
There is no any other God
But You, You, You, You
But You, You, You, You.


There is no any other God
There is no any other God
But You, You, You, You
But You, You, You, You.

 

There is no any other God
There is no any other God
But You, You, You, You
But You, You, You, You.

 

There is no any other God
There is no any other God
But You, You, You, You
But You, You, You, You.

 

There is no any other God
There is no any other God
But You, You, You, You
But You, You, You, You.

 

[Chorus]
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You.

 

Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You.

Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You

 

 

[Bridge]
We Say Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You)


We Say Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You).

 

We Say Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You)

We Say Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You).

 

We Say Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You)

We Say Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You).

 

Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
There is Nobody, (but You)

There is Nobody, (Nobody)
There is Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You).

 

There is Nobody, (Nobody)
There is Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You)

There is Nobody, (Nobody)
Nobody, (Nobody)
Nobody, (but You)

 

[Chorus]
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You

Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You
Ooh, Oh Oh Oh Ooh
There’s Nobody but You

End of ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA
ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA

ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA

ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA

ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA

ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA

ZORAVO – NOBODY LYRICS FT HENRICK MRRUMA