SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

 Lyrics


Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re+

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

Mimo Mimo Mimo solo du mare

oju elese kole ri ogo re

 

Baba alagbara baba imole

Gbogbo ope gbogbo ogo ni fun oruko re

Majobalo oluwa majobalo oluwa

Majobalo oluwa ko si elomiran leyin re

Oba takole roloye alagbara takole segun ni

ijoba re dun mo wa odun mo wa

Majobalo majobalo majobalo

Majobalo oluwa majobalo oluwa

Majobalo oluwa ko si elomiran leyin re

Oba takole roloye alagbara takole segun ni

ijoba re dun mo wa odun mo wa yeye o

Majobalo majobalo majobalo oluwa

Majobalo oluwa majobalo oluwa

Majobalo oluwa ko si elomiran leyin re

Oba takole roloye alagbara takole segun ni

ijoba re dun mo wa odun mo wa

Majobalo majobalo majobalo

Ola le wo laso ogo laso ileke

Iyin le gun lesin awa maridi o olodumare

Ola le wo laso ogo laso ileke

Iyin le gun lesin awa maridi o olodumare

Inu mi du ayo mi kun nitori mo moyin

Ola le wo laso ogo laso ileke

Iyin le gun lesin awa maridi o olodumare

Ola le wo laso ogo laso ileke

Iyin le gun lesin awa maridi o olodumare

Iyin le gun lesin awa maridi o olodumare

Lati inu okan wa lawa lawo le

Iyin le gun lesin awa maridi o olodumare

Ao ri yin sugbon a mo pe ew larin wa

Ao ri oju yin o sugbon awo oju yin fun anu to po

Ao mola ti owo yin ko sugbon a ri owo yin lara wa

Kabiyesi wa gbola re kabiyesi wa gbola re

Iwo nikan ma ni iwo lo da ohun gbogbo

Gbogbo ola gbogbo ogo gbogbo iyin gbogbo agbara iwo loni

Ma sola re lo ninu ola ma sola re lo ninu ola ma sola re lo

Kabiyesi wa gbola re kabiyesi wa gbola re

Olorun ti gbeni ga olorun ti fini mona olorun ti toni sona mo se ba re

Oba sere ma se bi oba ti fayo mo nu re

Oloju anu ni o baba to fanu han simi

Ma so la re kabiyesi wa gbola re

M sola re lo kabiyesi wa gbola re

Wa gbola re oba oke oba gegere oba eranko inu gbo

Na sola re lo awon orun soro ise re kabiyesi ma sola re

Ofurufu soro ise re kabiyesi wa gbola re

Ojo de ojo fohun igba de igba fi ogo re han

Kabiyesi wa sola re lo kabiyesi wa sola re lo

Lese ite re ni la wole amope wa

Amu iyin wa aforibale fun o baba

Iwo nikan logo to si iwo nikan lola tossi oo

Baba talo dabire

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Talaba fi owe talo le ba o jogba

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Lati inu okan mi wa mo fi ope fu oruko re

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

Olorun to ju olorun lo talaba fi o we

You are the reason why we are singing jehovah

You are the most high God

For you are the reason why we are living jehovah

You are the most high God

Jehovah you are the most high

Jehovah you are the most high God

Jehovah elohim jehovah ralpha

You are the most high

Jehovah you are the most high God

Enu wa yo ma ko rin iyin re nigba gbogbo
You are the most high
Iyin re yi aiye ka
You are the most high God
Oba alanu oba olori ofe jehova
You are the most high
Oluwa iwo lo ye lati gba gbogbo ogo
You are the most high God
Bi o ba si iwo nibo ni emi gangan o ba wa
You are the most high
Oba to fowo agbara gba mi lowo alagabra to fowo agbara ji ni niya
You are the most high God
Eh jehovah jehovah moyin oruko re
You are the most high
Baba alanu mi baba oloore mi
You are the most high God
Iyin re yi aiye ka iyin re gba gbgbo okan mi
ou are the most high
Arugbo ojo adagba ma tepa baba alaanu
You are the most high God
Jehovah you are the most high
Jehovah you are the most high God
You are the reason why we are living why we are singing
You are the most high
Nitori re lasen rin lasen yan fandan
You are the most high God
Ife re nikan lo gbe wa ro jehovah wa gbope oo a gbayin wa gbogo
You are the most high God
Jehovah you are the most high
Jehovah you are the most high God
Jehovah raphe jehovah shalom jehovah elohim
You are the most high
The mighy man in battle we praise you
You are the most high God
Olorun mi iwo ni ma sin titi aiye mi amin o
Eje mi ni yen baba
Lojo mo ri je ee oluwa lati odo re wa
Lojo mo ri mu o oluwa latodo re bo
Bi mo ti rayo se iwo lo fun mi layo se
Oluwa latodo re wa
Bi mo ti rebun lo iwo lo funmi lebun lo
Oluwa latodo bo baba baba o
Olorun mi iwo ni ma sin titi aiye mi amin
Ore ofe re to oto fun mi o
Emi le se ohun gbogbo
Emi yio sin o titi aiye mi baba
Eni to nigba mi iwo ni ma sin titi aiye mi amin o
Olufuni lebun to fun mi lebun oshe baba
Lojo mo ri je oluwa latodo re
Lojo morimu oluwa latodo re bo
Bi mo ti lo bi mo ti bo ti mo yan fandafanda
Oluwa lotodo re wa
Bi mo ti rayo se ti mo rogo iwo lo fun mi logo lo
Olorun mi iwo ni ma sin titi aiye mi amin


End of SOLA ALLYSON – MIMO LyricsSOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics

SOLA ALLYSON – MIMO Lyrics