Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics

Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics


 Makazviona kuti ndave kuparara

Hosha, hurwere
Ndufu Zvasimuka
Mukati rarama
Micah mwanangu Rarama
Saka nhasi ndiri mupenyu
Makati rarama
Mwana wangu, Rarama iwe
Nhasi ndiri mupenyu

 

Makazviona kuti ndave kuparara
Hosha, hurwere
Ndufu Zvasimuka
Mukati rarama
Micah mwanangu Rarama
Saka nhasi ndiri mupenyu
Makati rarama
Mwana wangu, Rarama iwe
Nhasi ndiri mupenyu

Makandiona ndawisirwa
Pasi nezvivi
Makandibata, Mukandisimudza
Makandishamba neropa renyu
Mukandichenesa
Nhasi ndimire munyasha
Makandishamba neropa renyu
Mwariwe Jeso
Nhasi ndimire munyasha

 

Makandiona ndichichema
Ndarwadziwa
Mukati nyarara mwana wangu
Zvichanaka
Makashandura kuchema
Ukava mufaro
Zvino ndirikufara
Makashandura kuchema
Ukava mufaro
Zvino ndirikufara.

 

Hallelujah, Hallelujah
Makanaka kani Mwari

 

Nhasi ndirimupenyu
Munondiraramisa
Nhasi ndimire munyasha
Makandishamba neropa renyu

 

Munondipa mufaro
Mwari ndinotenda
Aiwa Mwari ndinoda kuti muzive
Makandinakira
Makandikoshera
Mwari ndimi moga.

 

Aiwa Mwari ndinoda kuti muzive
Makandinakira
Makandikoshera
Mwari ndimi moga.

 

Aiwa Mwari verengaiwo 
tsamba yangu
Makandinakira
Makandikoshera
Mwari ndimi moga.

Aiwa nhasi ndiri mupenyu
Munondiraramisa
Ndiri mupenyu Mwariwe
Munondiraramisa

 

Nhasi ndiri mupenyu
Munondiraramisa
Nhasi ndiri mupenyu
Munondiraramisa.

 

Nhasi ndiri mupenyu
Mwari Ndinotenda
Nhasi ndiri mupenyu
Munondiraramisa.

 

Nhasi ndiri mupenyu
Munondiraramisa
Nhasi ndiri mupenyu
Mwari Ndinotenda

End of Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics





Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics

Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics

Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics

Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics

Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics

Minister Michael Mahendere – Rarama Lyrics