MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS


MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS


Verse 1]

Makatendeka Mwari wangu
Munoshandura
Kuchema wova mufaro
Iko hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Ndinoona kunaka kwenyu.

 

Makatendeka Mwari wangu
Moshandura kuchema wova mufaro
Hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu.

 

[Chorus]
Saka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Muhupenyu hwedu
Kunaka
Muhupenyu hwedu
Kunaka.


Isu tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Hey, Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu.

Jeso, Jeso
Jeso, Jeso

 

[Verse 2]
Munoita minana Mwari wangu
Moshandura
Kuchema wova mufaro
Hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Munoita minana Mwari wangu
Moshandura
Kuchema wova mufaro
Hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu.

 

[Chorus]
Saka Isu
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Muhupenyu hwedu
Kunaka
Mumhuri dzedu, Kunaka.

 

Mwari tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Isu tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka, Kunaka
Mwari makanaka, Kunaka

Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka chete
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Jeso.

 

Saka Isu
Tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Mugore rino, Kunaka
Nerinouya, Kunaka

Mwari
Tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Tichaona kunaka kwenyu
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu.

 

[Outro]
Mwari
Tichaona kunaka kwenyu
Mugore rino, Kunaka
Nerinouya, Kunaka
Tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Muvana vedu, Kunaka
Vachapasa kuzvikoro
Kunaka
Vanobudirira, Kunaka
Tichaona kunaka chete.

End of MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS

MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS


MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS

MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS

MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS

MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS

MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS

MICHAEL MAHENDERE – KUNAKA KWENYU LYRICS