Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere

 Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere


Jeso
Jeso

Makatendeka Mwari wangu
Munoshandura kuchema wova mufaro
Iko hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Ndinoona kunaka kwenyu

Makatendeka Mwari wangu
Moshandura kuchema wova mufaro
Hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Saka tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Muhupenyu hwedu
Kunaka
Muhupenyu hwedu
Kunaka

Isu tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Hey, Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Hallelujah

Jeso
Jeso
Jeso
Jeso

Munoita minana Mwari wangu
Moshandura kuchema wova mufaro
Hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Munoita minana Mwari wangu
Moshandura kuchema wova mufaro
Hakuna chinhu chinokukonai
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Saka isu tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Muhupenyu hwedu
Kunaka
Mumhuri dzedu
Kunaka

Mwari tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Isu tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Kunaka
Mwari makanaka
Kunaka

Tinoona kunaka kwenyu
Kunaka
Tinoona kunaka chete
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Jeso

Saka isu tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Mugore rino
Kunaka
Nerinouya
Kunaka

Mwari tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Tichaona kunaka kwenyu
Oh Jesu
Tinoona kunaka kwenyu

Mwari tichaona kunaka kwenyu
Mugore rino
Kunaka
Nerinouya
Kunaka
Tichaona kunaka kwenyu
Kunaka
Muvana vedu
Kunaka
Vachapasa kuzvikoro
Kunaka
Vanobudirira
Kunaka
Tichaona kunaka chete

End of Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere

Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael MahendereKunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere
Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere

Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere
Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere
Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere


Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere


Kunaka Kwenyu lyrics By Minister Michael Mahendere